85a PEOPLE'S SQUARE
90a PEOPLE'S SQUARE
82a PEOPLE'S SQUARE
81a PEOPLE'S SQUARE
91a PEOPLE'S SQUARE
93a PEOPLE'S SQUARE
132a PEOPLE'S SQUARE
72a PEOPLE'S SQUARE

HOMELESS SHANGHAI, Temporary House, Shanghai, 2011