Portrait of HITOSHI SUZUKI
Portrait of HITOSHI SUZUKI

HOMELESS TOKYO, Portrait of HITOSHI SUZUKI

Tokyo Station Square, Tokyo